Skontaktuj się z CERT-KOR Łukasz Korczyński:

O mnie

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – ustawa o efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z2016 r. Poz.831.)
firma CERT-KOR realizuje:
audyty energetyczne przedsiębiorstw i audyty efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zgodnie z art 36 ust.1 ww. Ustawy, sporządza każdy przedsiębiorca (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy), który w 2 ostatnich latach obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
b) osiągnoł roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
Karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym ukaranego przedsiębiorcy podlega każdy zobowiązany podmiot zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.7 i Art 40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się co 4 lata. Usługa firmy CERT-KOR obejmuje wykonanie ww. dokumentu wraz z przeprowadzeniem procesu złożenia stosownego zawiadomienie dla Prezesa Urzędzu Regulacji Energetyki, które należy przekazać w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu.
Zgodnie z art 51 ustawy przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:
1) po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r. do dnia 1 października 2017 r.)

Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:
1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

CERT-KOR Łukasz KorczyńskiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług