Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Skontaktuj się z BADAN Systemy Grzewcze:

O mnie

Firma BADAN – Sys­temy Grzew­cze, pro­wa­dzona i kie­ro­wana przez wła­ści­ciela Miro­sława Badana, działa w sek­to­rze ogrzew­nic­twa, kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji, pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki od 1987 roku. Tysiące insta­la­cji i urzą­dzeń zamon­to­wa­nych nie tylko w kraju, są z pew­no­ścią naj­lep­szą gwa­ran­cją dla naszej obec­nej i przy­szłej klien­teli.

Swoją dzia­łal­ność firma opiera na pre­cy­zyj­nym pla­nie inwe­sty­cyj­nym posze­rza­jąc swoją struk­turę tech­niczną i han­dlową. Stwo­rzy­li­śmy zespół pra­cow­ni­ków o ugrun­to­wa­nej pozy­cji zawo­do­wej, przed­się­bior­czych, pra­cu­ją­cych dobrze, szybko i z zaan­ga­żo­wa­niem, któ­rzy swym doświad­cze­niem zapew­niają pro­fe­sjo­nalna obsługę. Praca z mło­dym, dyna­micz­nym zespo­łem jest gwa­ran­cją sta­łego roz­woju i pozwala na podej­mo­wa­nie nowych, cie­ka­wych przed­się­wzięć oraz cią­głe roz­sze­rza­nie oferty han­dlo­wej.

Zapraszamy do naszej hurtowni instalacyjnej znajdującej się w Roczynach k/Andrychowa przy ulicy Bielskiej 55a.

BADAN Systemy GrzewczeWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług