Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych jest przykładem opracowania kartograficznego, który powstaje na bazie mapy zasadniczej. Taka mapa jest niezbędna do zrealizowania inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę. Czym z definicji jest taka mapa i pod jakie przepisy podlega?

Mapa do celów projektowych – podstawa prawna 

O tym, czym jest mapa do celów projektowych, mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Zgodnie z przepisami, mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Ta z kolei jest opracowaniem kartograficznym, które tworzy się na podstawie odpowiednich informacji zawartych w bazach danych ewidencyjnych. 

Istotne informacje związane z mapą do celów projektowych i osobami, które mogą ją sporządzać, można znaleźć również w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

wykonanie mapy do celów projektowych

Do czego jest przeznaczona mapa do celów projektowych?

Z samej nazwy mapy do celów projektowych można wywnioskować jej przeznaczenie. Stanowi ona jeden z załączników dokumentacji, którą sporządza się podczas projektowania, budowy, remontu oraz utrzymania obiektów budowlanych. Dotyczy to wszystkich obiektów, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Obszarem, który obejmuje mapa do celów projektowych, jest teren inwestycji w pasie co najmniej 30 metrów. W razie konieczności ustalenia strefy ochronnej mapa musi obejmować również teren tej strefy. Treść ww. mapy powinna zawierać dwa rodzaje elementów: część mapy opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej, a także część zawierająca inne elementy, takie jak linie zabudowy, osie dróg i wyznaczone obszary zieleni. Mapa powinna zatem zawierać wszystko, co znajduje się w obszarze wyżej wspomnianych 30 metrów od terenu planowanej inwestycji budowlanej. W mapie do celów projektowych zawiera się również infrastrukturę podziemną – zarówno liniową, jak i punktową. 

Skala mapy do celów projektowych

Skalę mapy dostosowuje się do rodzaju oraz wielkości obiektu budowlanego. Należy jednak uwzględnić, że nie powinna być ona mniejsza niż 1:500 (w przypadku działek budowlanych). Skala mapy zespołów obiektów budowlanych oraz działek budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000. W przypadku terenów rozległych z obiektami o dużym rozproszeniu i obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Wykonawcą mapy do celów projektowych jest geodeta, który posiada niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Zakres uprawnień, które powinien posiadać geodeta, jest określony w art. 43 ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mapa sporządzona przez geodetę powinna posiadać opis “Mapa do celów projektowych” oraz być sporządzona wraz z podaniem skali opracowania.

geodeta wykonuje pomiary

Ile kosztuje mapa do celów projektowych i ile się na nią czeka?

Koszt mapy do celów projektowych waha się w granicach 500-1000 zł w przypadku mapy dla domu jednorodzinnego. Cena uzależniona jest zazwyczaj od regionu kraju. W przypadku większych obiektów budowlanych koszty mogą wzrosnąć do 1500 zł. Koszt aktualizacji mapy zasadniczej wynosi od kilkuset złotych do 1000 zł.

Czas potrzebny na wykonanie mapy jest uzależniony od wielkości i poziomu skomplikowania budynku. Może to trwać od 2 tygodni do miesiąca dla działki pod budowę domu jednorodzinnego, po nawet kilka miesięcy w przypadku opracowania map pod inwestycje liniowe. Mapę do celów projektowych pozyskuje się w Starostwie właściwym ze względu na obszar, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczona pod zabudowę.