Ile zapłacimy za wizytę u notariusza? – taksa notarialna 2019

Akt notarialny jest potwierdzeniem dokonania pewnej czynności prawnej. Jego sporządzenie jest wymagane w takich przypadkach jak zakup nieruchomości, umowa małżeńska, czy oświadczenie woli. Udając się do kancelarii notarialnej po raz pierwszy warto wiedzieć, że opłaty notarialne są regulowane prawnie. Ile zatem kosztuje wizyta u notariusza?

Wynagrodzenie notariusza

Opłata pobierana przez notariusza za wykonanie czynności notarialnej określana jest  mianem taksy notarialnej. To wyrażona w formie procentowej bądź liczbowej maksymalna wysokość wynagrodzenia, którego notariusz może zażądać za sporządzenie danego aktu notarialnego. Punktem wyjścia przy ustalaniu opłaty są rodzaj danej czynności notarialnej oraz wartość jej przedmiotu. Przedmiotem czynności notarialnej mogą być m.in. nieruchomość, majątek czy nagroda za wygraną w loterii. Wysokość taksy notarialnej uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dodatkowe opłaty u notariusza

Wynagrodzenie notariusza może ulec zwiększeniu, gdy czynność dokonywana jest poza kancelarią notarialną. Za każdą rozpoczętą godzinę pracy w dniu roboczym (liczonym w godzinach od 8:00 do 20:00) notariusz może doliczyć do 50 zł do opłaty końcowej. W przypadku pozostałych godzin w dniach roboczych (nazywanych porą nocną) oraz w dni wolne od pracy owa kwota wzrasta do 100 zł. Godziny liczone są od momentu opuszczenia kancelarii przez notariusza, aż do jego powrotu. Ponadto, udając się do kancelarii notarialnej, trzeba wziąć pod uwagę ewentualne opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, które mogą pojawić się w toku dokonywania niektórych czynności notarialnych.

wizyta w kancelarii notarialnej

Taksa notarialna 2019 – stawki

Do obliczenia wysokości taksy notarialnej potrzebne jest określenie wartości przedmiotu danej czynności notarialnej. Jeśli mówimy o umowie zamianie, to podstawą będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy. W przypadku dzierżawy lub najmu brana pod uwagę jest wysokość opłat, które cyklicznie płacimy (np. opłaty za dzierżawę gruntu), a przy licytacjach i przetargach cena uzyskanej rzeczy.

Obowiązujące stawki taksy notarialne w zależności od wartości przedmiotu prezentują się następująco:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

W przypadku niektórych aktów notarialnych obowiązują stawki pomniejszone o 1/2, 1/4 lub 1/10 maksymalnej przewidzianej w rozporządzeniu kwoty.

1/2 maksymalnej stawki taksy notarialnej

Połowę stawki taksy notarialnej płacimy, gdy czynność notarialna dotyczy:

 • umowy zobowiązującej, zawartej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu;
 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 • umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny;
 • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu;
 • umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową;
 • umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej;
 • ustanowienia hipoteki;
 • przebiegu licytacji lub przetargu;
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej;
 • umowy zawieranej na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529);
 • umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej;
 • umowy deweloperskiej;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 • umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

1/4 maksymalnej stawki taksy notarialnej

Opłata u notariusza zostanie pomniejszona o 1/4 stawki taksy notarialnej, gdy czynność dotyczy:

 • ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 • losowania nagrody;
 • potwierdzenia oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej

Taksa notarialna pomniejszona o 1/10 obowiązuje przy sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce;
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.
dokumenty u notariusza

Stawki za inne czynności notarialne

Stawki za niektóre akty notarialne nie są obliczane od wartości przedmiotu czynności notarialnej, tylko ustalone z góry. Przykładowo, za spisanie umowy majątkowej zapłacimy 400 zł, testamentu – 50 zł, a udzielenie pełnomocnictwa – 30 zł. Sporządzenie protokołu z obrad zgromadzenia wspólników wycenione jest na 750 zł, a zgromadzenia akcjonariuszy na 1100 zł. Pamiętajmy jednak, że wciąż mówimy o maksymalnych kwotach za poszczególne czynności notarialne. Pełną listę można znaleźć w Rozporządzeniu lub w cennikach kancelarii notarialnych.

Czy zawsze płacimy maksymalną stawkę?

Pamiętajmy, że taksa notarialna określa maksymalną możliwą wysokość opłaty, którą możemy uiścić w kancelarii notarialnej. Oznacza to, że notariusz może dostosowywać swój cennik według własnego uznania, byle tylko nie przekroczyć kwot określonych w Rozporządzeniu. Choć zwykle ceny w kancelarii notarialnej są równe maksymalnej wysokości taksy, to w niektórych przypadkach notariusz może obniżyć koszt usługi. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy dana czynność notarialna nie wymaga dużo pracy, dokumentacja jest kompletna, a po drodze nie czekają żadne trudności.


Zobacz, jakie usługi możesz zlecić na Fixly: