Wykonawcy usługi Projektowanie w Brzezinach

W Brzezinach mamy 1193 wykonawców w kategorii Projektowanie, ocenianych średnio na 4.9 (na podstawie 252 opinii)

Marcin P

Brzeziny, brzeziński

5.0280 opinii
9 lat doświadczenia
Marcin P świadczy usługi od 2012 roku
12 miesięcy na Fixly

Mam na imię Marcin, zajmuję szeroko pojętą elektryka/elektroniką.

Krzysztof Mikołajczyk

Brzeziny, brzeziński

4.9166 opinii
ponad 20 lat doświadczenia
Krzysztof Mikołajczyk świadczy usługi od 2000 roku
7 miesięcy na Fixly

Dzień dobry, chętnie podejmę się wykonania usługi. Na Fixly jestem od niedawna, ale mam doświadczenie w branży. Zapraszam do kontaktu telefonicznego celu dokładniejszego uzgodnienia zakresu usługi

Andrzej Gołębiewski

LetNet, Brzeziny, brzeziński

4.563 opinie
8 lat doświadczenia
Andrzej Gołębiewski świadczy usługi od 2013 roku
12 miesięcy na Fixly

Specjalizujemy się w montażu i serwisowaniu systemów zabezpieczeni pożarowych SSP, monitoringu CCTV, kontroli dostępu KD,alarmowych SSWiN, serwis klimatyzacji oraz naprawa i serwis rolet zewnętrznych

Projektowanie: ostatnie zapytania w Brzezinach

Klaudia dodała zapytanie:
Usługa:
opinia / ekspertyza budowlana
Dodaj komentarz lub załączniki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ********* działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ********* w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 6) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ********* nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173 w zakresie wskazania robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zachowania substancji obiektu oraz opracowania dokumentacji projektowej pierwszego etapu remontu w zakresie określonym ekspertyzą zaakceptowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.  Działka o numerze ewidencyjnym 2704/2, na której usytuowany jest budynek objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny i znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. Zamawiający nie posiada dokumentacji budowlanej obiektu i wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego Zamawiający ustala realizację zamówienia w dwóch etapach: Etap 1 Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie określenia stanu elementów konstrukcyjnych budynku ze wskazaniem zakresu robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zabezpieczenia obiektuz wykonaniem ekspertyzy mykologicznej i badań gruntu. Wykonawca zobowiązany będzie, po wykonaniu opracowania, do przedstawienia członkom Wspólnoty ekspertyzy i wynikających z niej wskazań określających  zakres niezbędnych do realizacji prac. W pierwszym etapie wykonawca zobowiązany jest do: dokonania analizy istniejących uszkodzeń obiektu, w szczególności stropu przyziemia; wykonania dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji uszkodzeń; wykonania analizy mykologicznej; wykonania analizy podłoża gruntowego; opracowania wniosków i analiz oraz wskazania możliwej etapizacji prac z dostarczeniem ekspertyzy zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (PDF); przedstawienia wniosków i udzielenia niezbędnych informacji co do stanu technicznego obiektu i wskazań co do zakresu niezbędnych prac remontowych na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu podjęcia decyzji co do kolejności, zakresu i etapizacji niezbędnych prac remontowych. Przewidywany okres realizacji 1 etapu w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania zebrania Wspólnoty z wykonawcą ekspertyzy w terminie do 10 dni roboczych od daty przedłożenia ekspertyzy w TBS w Brzezinach spółka z o.o Jako datę wykonania ekspertyzy ustala się datę zebrania Wspólnoty, na którym wykonawca przedstawi opracowane wskazania i wnioski oraz zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy ekspertyzy. Etap 2 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowejpierwszego etapu remontu w zakresieokreślonym ekspertyzą, z etapizacją robót remontowych zgodnie z ustaleniami z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządcą nieruchomości, z tym że Zamawiający przewiduje jako niezbędnew pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie wymiany stropów przyziemia w części obiektu. Wykonanie dokumentacji wymiany stropu przyziemia stanowi minimalny zakres zlecanego opracowania, którego wycenę należy uwzględnić w ofercie jako cenę drugiego etapu realizacji zamówienia. W skład zamawianej dokumentacji wchodzą następujące opracowania: projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem i kosztorysem, informacja BIOZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Usługi projektowania obejmują: uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych, wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej – 4 egz w wersji papierowej i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 4 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF, DWG, wykonanie przedmiarów robót 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG, wykonanie kosztorysu inwestorskiego 3 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna wg programu kosztorysowego, DWG, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 2 egz wersja papierowa i 1 egz wersja elektroniczna PDF. Wersję elektroniczną należy przekazać na płycie CD -1 egz. Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów. Wykonawca winien opisać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania nazw. Jeśli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy wskazać co najmniej dwóch producentów tych materiałów. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych lub zmiany zakresu zlecanej w drugim etapie dokumentacji w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy konieczności pilnej realizacji innych niż przewidywane przez zamawiającego prac remontowych. Wykonawca zobowiązany będzie do: realizacji czynności określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186), wykonania prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wydanym na jej podstawie przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789),realizacji usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu, zapewnienia wykonania opracowania przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie, bieżącej współpracy z przedstawicielami zamawiającego i wykonaniu dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiającym, uzgodnienia dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, przygotowania projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych- jeśli zaistnieje taka potrzeba, pełnienia nadzoru autorskiego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Przewidywany termin realizacji drugiego etapu zamówienia do 4 miesięcy od dnia pisemnego (za korespondencję pisemną uważa się również drogę mailową)powiadomienia wykonawcy o zaakceptowanym przez Wspólnotę zakresie opracowania zlecanego w drugim etapie. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania opracowań w wymaganym zakresie. Spełnianie ww. warunków musi być potwierdzone oświadczeniem podpisanym przez osobę umocowaną do występowania w imieniu oferenta (wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do zaproszenia). Ocena będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat, opracowań w zakresie porównywalnym do zakresu i wartości robót będących przedmiotem zapytania, w tym doświadczenia w zakresie robót dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia na zasadach i warunkach określonych w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia. Na etapie składania ofert wykonawca może przedłożyć  kserokopie dokumentów potwierdzających: a/ posiadanie wymaganych uprawnień, b/ uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, c/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, d/ doświadczenie – referencje (opcjonalnie), z tym, że dostarczenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt a/, b/ i c/ wymagane będzie od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy. Ocena ofert Ocena ofert dokonywana będzie przez komisję pod względem: spełniania warunków formalnych i warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia. kryteriów merytorycznych, którymi są: 1/ cena ryczałtowa brutto za całość opracowania niepodlegająca waloryzacji, obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji łącznie dla obu etapów. Cena oferty stanowić musi cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie prace niezbędne do wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami waga 80% z zastosowaniem wzoru: (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej)x waga 2/termin (liczony ilością dni od daty składania ofert) przekazania dokumentacji określonej do realizacji w ramach drugiego etapu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z uwzględnieniem 3 miesięcznego terminu wykonania prac objętych 1 etapem zamówienia waga 20% z zastosowaniem wzoru: z zastosowaniem wzoru: (najkrótszy oferowany termin : termin określony w ofercie badanej) x waga. Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do  zaproszenia do składania ofert podpisaną przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcynależy złożyć w formie papierowej w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. do dnia 12 lutego 2020 roku do godz. 14.00 lub,w tym samym terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres sekr****@***** . Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po uzyskaniu oferty, odstąpienia od realizacji drugiego etapu zadania oraz, że ostatecznego wyboru Wykonawcy robót dokonają członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej. Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jestkierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel.46 874 26 21.
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Dostosuję się do wykonawcy

Oferty wykonawców: 2

Paulina dodała zapytanie:
Rodzaj usługi:
chcę zmienić układ pomieszczeń
Do zaprojektowania:
całe mieszkanie / dom
Powierzchnia:
31 - 50 m²
Dodaj komentarz lub załączniki
Budynek jest w stanie surowym, nie ma instalacji, nie ma pokoju na sypialnie trzeba zaadaptować garaż
Kiedy usługa powinna być wykonana?
W ciągu 1-2 tygodni

Oferty wykonawców: 4

EWELINA dodała zapytanie:
Jakie meble są Ci potrzebne?
szafka pod zlew, szafki stojące, szafki wiszące, zabudowa lodówki, zabudowa piekarnika / zmywarki, inne - ustalę szczegóły z wykonawcą
Czy masz projekt kuchni?
nie, mam tylko ogólny pomysł
Z jakiego materiału mają być wykonane szafki?
inne - ustalę szczegóły z wykonawcą
Z jakiego materiału mają być wykonane blaty?
drewno
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Dostosuję się do wykonawcy

Oferty wykonawców: 4

Projektowanie

Projektowanie to praca, która wymaga posiadania wyobraźni przestrzennej, znajomości trendów w aranżacji wnętrz i przestrzeni, umiejętności wykonywania czytelnych projektów, a także zrozumienia potrzeb klienta, by pomóc mu w stworzeniu wymarzonego domu, mieszkania czy ogrodu. Dlatego właśnie usługi sprawdzonych architektów i projektantów cieszą się dużym zainteresowaniem. Projektowanie może dotyczyć zarówno domów oraz mieszkań, jak i ogrodów czy terenów zielonych.

Projektowanie domów

Projektowanie domów to usługa, którą zlecamy architektowi. Dużą zaletą projektów realizowanych na zamówienie jest możliwość stworzenia wymarzonego domu dopasowanego do własnych oczekiwań i wyobrażeń. Współpraca z architektem podczas projektowania domu obejmuje szereg rozmów i konsultacji, w trakcie których kształtować będzie się ostateczny obraz budynku. Kluczem do sukcesu przy projektowaniu jest współpraca z architektem oparta na komunikacji i otwartym przedstawianiu swoich wizji i pomysłów.

Projektowanie i aranżacja wnętrz

Po pomoc przy projektowaniu wnętrz sięgają zarówno osoby, które nie mają pomysłu na wykończenie wnętrza w mieszkaniu, jak i te, które doskonale znają swoje oczekiwania, mają koncepcję, ale potrzebują profesjonalnego wsparcie w przekuciu swojej wizji na projekt wnętrz. Doświadczony projektant pomoże przy zaplanowaniu układu pomieszczeń, wyborze elementów wyposażenia, materiałów wykończeniowych czy też rozmieszczeniu punktów świetlnych lub mebli i sprzętów kuchennych.

Ile kosztują usługi projektanta w Brzezinach?

Chciałbyś poznać cenę usługi w Brzezinach? Dodając zapytanie, poproś projektanta o cennik lub podanie wstępnej wyceny. Dzięki temu dowiesz się, jaki jest szacowany koszt realizacji tej usługi. Pamiętaj, że przygotowanie dokładnego kosztorysu najczęściej wymaga bezpośredniego spotkania z projektantem.