Wniosek o pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę domu 2020 – wszystko, co trzeba wiedzieć

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu? Co powinien zawierać wniosek na pozwolenie rozpoczęcia prac budowlanych na terenie działki i ile on kosztuje? Jak wygląda proces formalny, który upoważnia do tego, aby móc zgodnie z literą prawa postawić dom na swojej działce budowlanej? Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby jak najszybciej uzyskać takie pozwolenie. 

Pozwolenie na budowę domu 2020

O pozwolenie na budowę domu możemy wystąpić wtedy, gdy mamy działkę budowlaną oraz projekt budowlany domu. Przeczytaj, jak w roku 2020/2021 wygląda ta procedura krok po kroku. Po pierwsze warto dowiedzieć się, czy potrzebujesz pozwolenie na budowę, czy tylko zgłoszenie budowy. Jaka jest różnica i w których przypadkach  wystarczające będzie zgłoszenie?

Pozwolenie na budowę domu a zgłoszenie – jaka jest różnica? 

Pozwolenie na budowę jest oficjalną decyzją urzędu, która upoważnia do postawienia domu jednorodzinnego na terenie działki własnościowej. Można również do urzędu dostarczyć zgłoszenie o budowie domu, które jest prostszą drogą (po złożeniu zgłoszenia – jeśli nie będzie żadnego sprzeciwu – po 21 dniach można rozpocząć prace budowlane). Jednak – nie w każdym przypadku takie zgłoszenie będzie wystarczające. Dlatego też złożenie wniosku o pozwolenie na budowę domu jest konieczne, gdy: 

Pozwolenie na budowę domu - cena
 • obszar oddziaływania domu wykracza poza teren działki. Obszar oddziaływania posiada każdy projekt domu, a nazywamy tak teren, na którym prawnie zabrania się budowania niektórych obiektów, gdyż mogą one być uciążliwe dla mieszkańców. Jest to wyznaczone miejsce, które określane jest przez projektanta domu. Jeśli obszar oddziaływania zaprojektowanego domu wychodzi poza teren i wpływa na sąsiednią działkę, to konieczne będzie pozwolenie na budowę. 
 • wymagane jest postępowanie środowiskowe, gdy działka usytuowana jest na terenie objętym ochroną przyrody. Wtedy też pozwolenie na budowę jest niezbędne, ponieważ wyznaczony do tego urząd musi zbadać, czy budowa domu nie zagraża środowisku naturalnemu. 

W pozostałych przypadkach można złożyć tylko zgłoszenie o budowę, aczkolwiek, jeśli nie ma się pewności, czy projekt domu nie przekracza obszaru oddziaływania lub nie zagraża środowisku, to zdecydowanie warto od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? 

Jeśli nie chcemy zdecydować się tylko na zgłoszenie na budowę domu, to musimy postarać się o pozwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, który upoważni do rozpoczęcia prac. Taki wniosek należy przedłożyć:

 • w starostwie powiatowym, na którego terenie znajduje się działka budowlana;
 • w urzędzie miasta, 
 • w urzędzie dzielnicy, 
 • do wojewody (jeśli działka znajduje się na terenie o szczególnym statusie prawnym). 

Aby uzyskać takie pozwolenie, to w odpowiedniej instytucji należy złożyć szereg dokumentów, które następnie zostaną rozpatrzone przez powołany do tego inspektorat. Należy przygotować:

 • wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę domu;
 • projekt budowy domu w czterech egzemplarzach;
 • oświadczenie projektanta poświadczające, że posiada on pełne uprawnienia do tego, aby projektować domy. Takie aktualne zaświadczenie musi zostać wydane przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego; 
 • oświadczenie o własności działki, na której będzie budowany dom; 
 • decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 

Urząd może wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uzna, że istnieje ku temu potrzeba. Takie dokumenty muszą zostać złożone przez osobę, która będzie właścicielem budowanego na działce domu. Jeśli nie jest to możliwe, to właściciel może wyznaczyć pełnomocnika. 

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Opłata za pozwolenie na budowę musi być uiszczona tylko wtedy, gdy część planowanej inwestycji będzie miała charakter gospodarczy (np. w części domu będzie prowadzony sklep). W takim przypadku usługa ta wynosi 1 złotych za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej (ale nie więcej niż 539 złotych). 

Jeśli w domu jednorodzinnym nie planuje się prowadzenia działalności gospodarczej, to wydanie wniosku o pozwolenie na budowę jest bezpłatne. 

Wniosek o pozwolenia na budowę domu formalności

Kto wydaje pozwolenie na budowę i co jest sprawdzane przed wydaniem decyzji?

Pozwolenie na budowę domu wydawane jest przez powołanych do tego urzędników z danej instytucji, w której został złożony wniosek. Przed podjęciem decyzji sprawdzają oni, czy:

 • projekt zagospodarowania działki jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu;
 • projekt zagospodarowania działki posiada pełną dokumentację oraz wymagane pozwolenia;
 • projekt działki jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • projektant domu ma odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnym zaświadczeniem. 

W razie niekompletnej dokumentacji dołączonej do wniosku lub wykrycia nieprawidłowości, urzędnik informuje właściciela działki budowlanej o ewentualnych brakach lub przeciwnościach, które uniemożliwiają wydanie pozwolenia. Petent zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do uzupełnienia luk w dokumentach lub do wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości. 

Ile czeka się na wydanie pozwolenia na budowę domu? 

Od złożenia wniosku na pozwolenie czeka się do 65 dni kalendarzowych. Jednak średni czas wydania takiego pozwolenia zazwyczaj nie przekracza 35 dni. Jednak właściwy urząd określa przypadki, w których wydanie wniosku może zostać wydłużone:

 • brak pełnej dokumentacji w załączonym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
 • gdy złożony wniosek jest niezgodny z przepisami prawa. 

W takich przypadkach urzędnik poinformuję o powstałych nieprawidłowościach, które będzie trzeba uzupełnić we wskazanym terminie. Jeśli osoba ubiegająca się o pozwolenie nie dostarczy brakujących dokumentów lub nie poprawi wniosku, to zostanie wydana decyzja odmowna. Można się od niej odwołać do 14 dni od dnia jej wydania. 

Jeśli wszystkie dokumenty będą kompletne, a wniosek wypełniony prawidłowo, to urzędnik wyda decyzję pozytywną, która uprawnia do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego. Taki wniosek jest ważny trzy lata od momentu jego wydania.