Pozwolenie na rozbiórkę – co warto o tym wiedzieć?

Nawet w przypadku własnej nieruchomości, konieczne jest zgłoszenie rozbiórki lub pozwolenie na wyburzanie. Taka dokumentacja jest niezbędna ze względów administracyjnych, prawnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się, jakie czynności należy wykonać, aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę domu lub budynku gospodarczego.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kiedy wystarcza zgłoszenie?

Jeśli chcesz usunąć ze swojej działki stary budynek, który potencjalnie zagraża bezpieczeństwu lub jest od lat nieużytkowany, to koniecznie będzie potrzebne zgłoszenie rozbiórki lub pozwolenie na rozbiórkę. Są to dwa odrębne działania, które związane są z mniejszą lub większą liczbą formalności. 

Zgłoszenie rozbiórki wystarczy, gdy chcemy wyburzyć budynek, który: 

 • nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora,
 • nie przekracza 8 metrów wysokości, 
 • umiejscowiony jest od granicy działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości. 

Zgłoszenie rozbiórki budynku jest wystarczające również dla obiektów, przy których nie było wymagane pozwolenie na budowę. Planowanie rozbiórki takich obiektów budowlanych należy zgłosić do właściwego organu, którym w tym przypadku jest starostwo powiatowe. W takim zgłoszeniu należy dokładnie określić rodzaj planowanych prac rozbiórkowych. Po upływie trzydziestu dni od zgłoszenia można przystąpić do rozbiórki obiektu – o ile w tym czasie organ uprawniony nie wyrazi na to sprzeciwu. 

pozwolenie na rozbiórkę budynku

Kiedy niezbędne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane przy większych budynkach lub takich, które mogą być chronione przez prawo oraz konserwatora. Wtedy nie wystarczy zgłoszenie rozbiórki budynku. O pozwolenie na rozbiórkę należy postarać się, gdy budynek:

 • jest objęty ochroną konserwatora lub gdy uznawany jest on za zabytek,
 • ma wysokość 8 metrów lub więcej,
 • jest usytuowany zbyt blisko granicy działki (w odległości mniejszej niż połowa wysokości obiektu).

O pozwolenie na rozbiórkę należy starać się również wtedy, gdy:

 • rozbiórka mogłaby negatywnie wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych czy ogólnego stanu środowiska, 
 • budynki, które nie musiały posiadać pozwolenia na budowę, podlegają ochronie, gdyż są wpisane do rejestru zabytków, wpisane są na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym, uznane są za pomnik historii. 


Właściwy organ sprawdza, czy przez działania rozbiórkowe nie doszłoby do naruszenia przepisów lub prawa, które chroni zabytki. 

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – jakie dokumenty należy złożyć?

Do wyznaczonego organu: starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta na prawach powiatu, należy złożyć określone dokumenty, według których zostanie rozpatrzone pozwolenie na budowę. 

Do pozwolenia na rozbiórkę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • projekt rozbiórki budynku lub obiektu, 
 • zgodę właściciela budynku (jeśli osoba wnioskująca nie jest jego prawowitym właścicielem), 
 • plan usytuowania budynku, 
 • dokładny opis i rodzaj planowanych działań rozbiórkowych, 
 • opis uwzględniający zabezpieczenie podczas rozbiórki innych budynków oraz osób,
 • zaświadczenie, że obiekt lub budynek nie należy do zabytków chronionych.

Jeśli sprawa dotyczy rozbiórki budynku gospodarczego lub innego obiektu, który na pewno nie podlega ochronie zabytków, a na jego miejsce chcemy wybudować nowy obiekt, to warto od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Takie działanie znacznie skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie właściwych robót budowlanych nowego obiektu. 

Projekt rozbiórki budynku – co to takiego?

W niektórych przypadkach do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć projekt rozbiórki. Prawo budowlane niestety nie precyzuje dokładnie, kiedy taki dokument jest niezbędny. Tak naprawdę to od właściwego organu rozpatrującego sprawę zależy, czy będzie wymagał od zgłaszającego takiego projektu rozbiórki. 

Projekt rozbiórki powinien być dołączony, gdy istotna jest:

 • lokalizacja budynku przeznaczonego do rozbiórki,
 • wielkość budynku,
 • konstrukcja obiektu przeznaczonego do rozbiórki, 
 • bezpieczeństwo innych osób oraz znajdującego się obok mienia. 

Projekt rozbiórki budynku ma pomóc w zaplanowaniu wyburzenia, ułatwić ten proces oraz sprawić, że będzie on bezpieczniejszy. Dotyczy to zwłaszcza budynków, które są połączone ze ścianą boczną z innym obiektem, mają skomplikowaną konstrukcję, usytuowane są blisko innych budynków lub są wysokie. 

ręczna rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kary 

Rozbiórka budynku, na który nie zostało wydane pozwolenie, uznawana jest za samowolę budowlaną i podlega określonej karze. Pozwolenia budowlanego nie trzeba mieć w wymienionych powyżej przypadkach, wtedy wystarczy tylko zgłoszenie rozbiórki. 

Zgłoszenie rozbiórki nie jest wymagającym procesem, dlatego najlepiej dokonać takiej formalności we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zapewnimy sobie tym sposobem spokój ducha i działanie z literą prawa.

Za rozbiórkę bez pozwolenia uznaje się również rozpoczęcie prac przed trzydziestodniową karencją od momentu zgłoszenia rozbiórki lub rozpoczęcie wyburzania tuż po złożeniu dokumentów o pozwolenie na rozbiórkę. Takie działania muszą nabrać mocy prawnej lub być potwierdzone właściwym dokumentem. 

Kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia może być dotkliwa. Może skończyć się na pouczeniu lub karach pieniężnych, ale może również dojść do ograniczenia wolności. 

Najsurowsza kara dotyczy rozbiórki bez pozwolenia obiektów chronionych i zabytkowych. Za takie działania może grozić od 2 do nawet 5 lat pozbawienia wolności. 

Nawet jeśli zależy nam na czasie i szybko chcemy rozpocząć rozbiórkę budynku gospodarczego lub mieszkalnego, to zawsze taki fakt należy zgłosić w odpowiednim miejscu, aby nie narażać się na nieprzyjemności i dodatkowe koszty.