Jak założyć księgę wieczystą?

Wpis do księgi wieczystej – procedura i przepisy

Wpis do księgi wieczystej rejestrem publicznym danej nieruchomości. Określa on stan prawny nieruchomości, który powinien być zgodny z prawdą. To dlatego, że niezbędny jest np. przy kupnie lub sprzedaży mieszkania. Czym dokładnie jest taki wpis i jakie informacje musi zawierać? Jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej? Co w przypadku spadku lub hipoteki? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co mówią o tym przepisy. 

Wpis do księgi wieczystej – dlaczego i kiedy jest potrzebny?

Księga wieczysta informuje o faktycznym stanie prawnym nieruchomości (działki, gruntu, domu czy mieszkania). Zawiera istotne zapisy, które są ważne zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży nieruchomości. Takie księgi prowadzone są przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w mieście właściwym dla danej nieruchomości. 

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy, w których opisane są poszczególne kwestie:

 • Dział I – zawiera informacje o lokalizacji, rodzaju nieruchomości, jej powierzchni, udziale w nieruchomości wspólnej czy przynależącym do niej parkingu, garażu itp. 
 • Dział II – tutaj znajduje się zapis dotyczący prawowitego właściciela czy użytkownika danej nieruchomości. 
 • Dział III – informuje o innych osobach, które roszczą sobie prawo do danej nieruchomości lub o ograniczeniach praw. Tutaj również znaleźć można zapisy o ewentualnych egzekucjach czy wpisach komorniczych. 
 • Dział IV – z tej części dowiemy się, czy na nieruchomości ciąży hipoteka. Jest to informacja szczególnie ważna przy zakupie działki, domu czy mieszkania. 

Według obowiązujących przepisów prawnych wpis w księdze wieczystej powinien odpowiadać temu faktycznemu. 

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej? 

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje się na wniosek osoby, która jest prawomocnie do tego upoważniona. W takiej sytuacji o wpis może wystąpić właściciel, użytkownik wieczysty czy osoba, która posiada hipotekę. 

O wpis do księgi wieczystej może wnioskować również osoba, na którą nieruchomość ma zostać zapisana. Ponadto do złożenia wniosku uprawniony jest również wierzyciel i w tym przypadku zmian w księdze wieczystej może dokonać uprawniony organ. 

Wszelkie korekty w księdze wieczystej dokonywane są przy nabywaniu nieruchomości i według prawa musi wtedy zostać uregulowany faktyczny jej stan. 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej można złożyć również za pośrednictwem notariusza, ale u tego, u którego zawiera się umowę przeniesienia praw do nieruchomości.

Kiedy składa się wniosek o zmianę w księgach wieczystych?

Składa się go przede wszystkim przy zmianie właściciela nieruchomości. Jednak to nie jedyna okoliczność uprawniająca do skorygowania informacji zawartych w księdze wieczystej. 

Zmian w księdze wieczystej dokonuje się również w poniższych przypadkach:

 • podziału, wyodrębnienia czy przyłączenia nieruchomości,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki, 
 • określenia praw i roszczeń od innych osób,
 • nabycia spadku,
 • korekty informacji zawartych w księdze. 

Jak wypełnić wniosek do księgi wieczystej?

Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej

Podstawą do wypełnienia wniosku jest oryginał dokumentu potwierdzającego nabycie praw do nieruchomości. W tym przypadku może to być akt własności, który potwierdza nabycie nieruchomości, ale także postanowienie sądu o nabyciu spadku. 

Taki dokument musi być dołączony do wniosku (KW-WPIS), który składa się we właściwym oddziale Sądu Rejonowego. 

Dana nieruchomość może jeszcze nie mieć księgi wieczystej, ale również w tym przypadku należy złożyć wniosek o jej założenie. Wtedy też do sądu składa się formularz KW-ZAL i dołącza do niego dokument potwierdzający własność do nieruchomości, mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów wraz z dokumentami opisującymi jej stan właściwy (lokalizację, rodzaj, wielkość, osoby, które mają prawo do nieruchomości itp.). 

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej

Również w tym przypadku niezbędna jest korekta we wpisie ksiąg wieczystych. To dlatego, że zmienia się właściciel nieruchomości. Według przepisów, a dokładnie art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Do wniosku KW-WPIS należy dołączyć dokument potwierdzający przeniesienie praw własnościowych nieruchomości. W przypadku dziedziczenia czy spadku jest nim dokument orzekający przez sąd przyjęcie spadku lub akt notarialny, który poświadcza dziedziczenie. Według prawa taki wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej powinien nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się powyższych dokumentów.

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

Taki wniosek w przypadku wpisu hipoteki do księgi wieczystej można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem notariusza. Jest to dokument niezbędny, aby uzyskać kredyt hipoteczny. Również wypełnia się wniosek KW-WPIS, jednak trzeba do niego dołączyć:

 • umowę kredytową, 
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku,
 • dokument potwierdzający przyznanie kredytu, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku. 

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Do wniosku należy również dołączyć dokument, który potwierdza uiszczenie opłaty za wpis do księgi wieczystej.

Za wpis do księgi wieczystej własności lub użytkowania wieczystego należy zapłacić 200 złotych. W przypadku dziedziczenia czy spadku, a także zniesienia współwłasności, opłata wynosi 150 złotych. Taką samą kwotę trzeba będzie zapłacić w przypadku podziału majątku lub podłączeniu i odłączeniu nieruchomości z jednej księgi. 

Przy tym trzeba pamiętać, że nie ma określonego zakresu dni, w którym sąd zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. Uzależnione jest to od Sądu Rejonowego i mnogości formularzy do rozpatrzenia. Ostatecznie rozpatrywanie takich wniosków może trwać kilka dni, ale równie dobrze może przedłużyć się nawet do roku. Warto więc już na wstępie dowiedzieć się, ile czasu orientacyjnie potrwa nasza sprawa. Jest to istotne np. w przypadku, gdy zależy nam na czasie lub chcemy szybko zamieszkać w swoich upragnionych czterech kątach.