Przyłącze wodociągowe podłączenie wody do działki

Przyłącze wodociągowe – jak podłączyć wodę na działce

Budowa przyłącza wodociągowego to podstawowa czynność, którą wykonuje się na działce budowlanej pod dom jednorodzinny. Podłączenie wody związane jest jednak z szeregiem formalności, które trzeba przeprowadzić. Jak doprowadzić wodę na działkę budowlaną, co trzeba zrobić i ile to kosztuje?

Przyłącze wodociągowe – przepisy

Podłączenie wody i kanalizacji nie może być tak zwaną samowolką budowlaną. Dokładne informacje na temat zasad przyłączania można znaleźć w warunkach zabudowy. Jednak właściwe wskazanie miejsca budowy przyłącza wodociągowego, określa już powołana do tego instytucja. 

Przyłącze wodociągowe związane jest z szeregiem formalności i ekspertyz, które muszą poprzedzać wykonanie podłączenia wody do działki. Ponadto definicja przyłącza wodociągowego oraz procedury związanej z podłączeniem wody określona jest w przepisach. 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, iż: 

odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Aby otrzymać warunki techniczne, czyli określenie miejsca, w którym można dokonać podłączenia wody do działki budowlanej, trzeba złożyć wniosek do zakładu wodociągowego. Według powyższych przepisów – wynikających z ustawy – wniosek powinien zawierać:

 • dane właściciela działki, 
 • wskazaną lokalizację z numerem ewidencyjnym działki, 
 • informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości, 
 • określenie szacowanej ilości zapotrzebowania na wodę,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (w którym określone są granice działki i budynku).

Po złożeniu wniosku właściwy urząd ma 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci. Określone warunki techniczne związane z podłączeniem wody do działki są ważne przez kolejne dwa lata. 

Podłączenie wody do działki krok po kroku

Jeśli warunki techniczne zostały wydane i określone, to można dalej postępować z procesem budowy przyłącza wodociągowego. 

Krok 1 – projekt przyłącza 

Z uzyskanymi od właściwego urzędu warunkami technicznymi należy udać się do fachowca, który posiada uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnej

Najlepiej wybrać takiego projektanta, który współpracuje z zakładem wodociągowym, gdyż będzie już rozeznany w wymaganiach (przyspieszy to proces w Zespole Uzgadniania Dokumentacji). Jednak można do tej pracy również zatrudnić zewnętrznego fachowca. 

Tutaj ważne jest, aby projektant sieci wodno-kanalizacyjnej pojawił się na miejscu i zweryfikował położenie działki. Taki fachowiec określa ilość niezbędnych przyborów sanitarnych, ale również wyznacza trasę, którą będą przebiegały rury (podaje również najwłaściwszą ich średnicę i profil). Sprawdza, czy przyłącze wodociągowe nie przebiega przez działkę sąsiada. Jeśli tak, to trzeba w tym celu uzyskać zgodę na budowę od właściciela sąsiadującej nieruchomości. 

Na koniec projektant przyłącza wodociągowego, musi dokonać fachowego opisu technicznego. 

Krok 2. – złożenie wniosku o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Gotowy projekt upoważnia do złożenia w danym zakładzie wodno-kanalizacyjnym wniosku o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Dopiero po pozytywnej weryfikacji właściwy urząd wyda pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego.  

Projekt i budowa przyłącza wodociągowego

Krok 3. – budowa przyłącza wodociągowego

Przed rozpoczęciem budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, należy taki zamiar zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w danym mieście. 

Podłączenie wody na działkę można zlecić fachowcom z zakładu wodociągowego lub wybrać samodzielnie firmę zewnętrzną. Przed rozpoczęciem prac, a w szczególności po – niezbędna jest obecność geodety (sprawdza on, czy wszystko przebiega według projektu). 

Krok 4. – odbiór końcowy przyłącza wodociągowego

Odbiór końcowy jest niezbędny i powinien zostać dokonany jeszcze przed zasypaniem sieci rurociągowej. Ten obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego. 

Zgodnie z nimi po budowie przyłącza wodociągowego muszą zostać wykonane geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Należy w tym celu zawiadomić zakład lub przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne o zakończeniu prac budowlanych, a przedstawiciel właściwego organu dokona próby przyłącza (sprawdza się przede wszystkim szczelność instalacji i zgodność z projektem). Na podstawie tego wydawany jest protokół odbioru przyłącza. Niezbędne będzie również uruchomienie wodomierza. 

Przyłącze wodociągowe – cena

Podłączenie wody do działki, na której ma powstać dom jednorodzinny, niestety nie należy do najtańszych. Opłaty podzielone są na te urzędowe i wykonawcze. 

 • Uzyskanie warunków technicznych – koszt od 120 do 200 złotych;
 • Projekt przyłącza wodociągowego – 1000 do 1500 złotych;
 • Prace wykonawcze wraz z niezbędnymi materiałami – 1500 do 3000 złotych;
 • Opłata geodezyjna – 1000 do 1500 złotych; 
 • Montaż wodomierza – 100 do 200 złotych;
 • Opłata za podłączenie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej – do 2000 złotych. 

Można jednak starać się o częściowy zwrot kosztów za przyłącze wodociągowe. Dokładnie ten proces reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w której czytamy:

Jak podłączyć wodę na działkę

Art. 31.1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zaistniałej sytuacji najlepiej zgłosić się do właściwego urzędu jeszcze przed pracami zmierzającymi do budowy przyłącza wodociągowego. Jest wtedy szansa na znaczny zwrot poniesionych kosztów inwestycji (nawet do 60%).